GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Arrondissement West-Vlaanderen

Nieuws

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief omtrent recente wijzigingen, weetjes, en ander belangrijk nieuws betreffende ons beroep

  Abonneer

 • inmemoriam Eddy Vynck
  Gerechtsdeurwaarder

  Eddy Vynck, 66 jaar, OVERLEDEN op 20/05/2020

  Met droefheid melden wij het overlijden van onze titularis-gerechtsdeurwaarder
  Eddy Vynck.

  Rouwregister

  Klik hier om het artikel van het Brugsch Handelsblad te lezen
  'Genereuze Eddy Vynck overleden'.

 • Vernietiging van de hervorming van de rolrechten door het Grondwettelijk Hof

  Raadpleeg hier de omzendbrief

 • Nieuw tarief voor de rechtsplegingsvergoeding vanaf 01/06/2016

  Raadpleeg hier de tarieven

 • Nieuw tarief voor wettelijke intrestvoet

  Voor het jaar 2016 zijn de wettelijke interestvoet vastgesteld op 2,25 %.

 • de Potpourri - wet

  Wijziging van het burgerlijk procesrecht, door minister van Justitie Koen Geens, gelanceerd onder de meer populaire noemer potpourri 1, werd op 16 oktober 2015 goedgekeurd in de kamer, en is intussen reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015. Deze wet maakt de procedures in burgerlijke zaken efficiënter, minder tijdrovend en transparanter. Dit zou voor de magistratuur een verlichting van de werklast, en voor de burger een grotere toegankelijkheid van het gerecht moeten waarborgen.

  Achterstallige betalingen zijn een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak van faillissementen. In plaats van een gerechtelijke procedure wordt de invordering van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling voortaan een administratieve procedure. Dat had Europa eerder al bevolen. De nieuwe maatregel staat in het eerste 'potpourri-wetsontwerp' van minister van Justitie Geens, en spoort volledig met de geest van diens Justitieplan: Geens wil justitie terugbrengen tot haar kerntaken en alternatieve, buitengerechtelijke procedures toepassen waar mogelijk.

  De Gerechtsdeurwaarder
  Het akkoord? Alles vertrekt bij de advocaat: hij oordeelt als eerste of de zaak in aanmerking komt voor de snelle betaling en schakelt vervolgens een gerechtsdeurwaarder in. Als een gerechtsdeurwaarder vaststelt dat de schuldvordering niet betwist wordt, zal de procedure voortaan zonder tussenkomst van de rechter plaatsvinden. Het is diezelfde gerechtsdeurwaarder die een cruciale rol blijft spelen bij de invordering van de schuld, zoals het opstellen van een eventueel afbetalingsplan met bedragen en termijnen. Worden de schulden niet (tijdig) afgelost, dan kan de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal opstellen. Er worden voldoende waarborgen ingebouwd voor beide partijen. Als er alsnog een betwisting ontstaat, komt er wel een rechter aan te pas. 'Op die manier wordt de zaak niet nodeloos ingewikkeld gemaakt of gerekt', aldus Geens. 'Bovendien zal ze ook relatief weinig kosten. Daar doet in de eerste plaats de schuldeiser zijn voordeel mee, want voor hem wordt de drempel aanzienlijk verlaagd, maar ook de schuldenaar die hoe dan ook de kosten draagt. En last but not least wordt de rechterlijke macht ontheven van taken die niets te maken hebben met haar kerntaak, want het gaat hier om onbetwiste schulden.' Volgens de minister komt de bepaling tegemoet aan de Europese richtlijn over de betalingsachterstand in handelstransacties, die een 'summiere rechtspleging' beveelt om de achterstand te bestrijden.

  B2B
  Voorlopig is de snelle betaling dus enkel B2B of Business to Business. Toch is het niet uitgesloten dat de regeling later toch uitgebreid wordt tot B2C of Business to Consumer, maar mogelijk 'gemoduleerd' en met extra bescherming voor de zwakkere particulieren. Geens: 'We beginnen bij de ondernemingen, maar het is de bedoeling om het systeem van de snelle betaling na een tijd te evalueren, en eventueel uit te breiden tot de consumenten. Alles met de bedoeling om de rechter zo weinig mogelijk te belasten.' Behalve de snelle betaling regelt de eerste potpourri-wet ook een aantal andere, aangekondigde hervormingen van de burgerlijke procedure. Zo zal het hoger beroep niet langer schorsend werken en wordt de alleenzetelende rechter het principe, kamers met drie rechters de uitzondering.

 • Ingebrekestelling door incassokantoor: geen stuiting van verjaring

  Sinds de wet van 23 mei 2013 kan een ingebrekestelling door (o.m.) een gerechtdeurwaarder, advocaat en vakbondsafgevaardigden een verjaringsstuitende werking hebben. Incassokantoren kunnen de verjaring daarentegen niet stuiten met een ingebrekestelling. Het beroep daartegen  door de vzw Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen werd bij arrest  van 10 december 2014 door het Grondwettelijk Hof afgewezen.

 • Hervorming van de rolrechten - van kracht vanaf 01/06/2015

  Dat vanaf 1/6/2015 bij Wet van 28 april 2015 gewijzigde artikel 269 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten in voege zal treden en dit zonder een overgangsperiode. Dit is bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 269 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.

  Lees de circulaire 2/2015

  Tarieven

  De rolrechten worden aangepast om ze in verhouding te brengen tot de werklast voor justitie. want deze is de laatste 10 jaar exponentieel toegenomen. Meer en meer mensen verkiezen een geschil via de rechterlijke weg te laten beslechten. De strategie van Minister Geens is er dan ook op gericht mensen ertoe te brengen opnieuw de weg van het constructief overleg te kiezen en alleen na uitputting van andere even oplossingsgerichte maar minder dure middelen, de weg naar de rechter te kiezen. Het is eveneens de bedoeling lichtzinnige roekeloze procedures te weren die onze rechtbanken zo overbelasten dat een efficiënte rechtsafhandeling van andere belangrijker geschillen op de helling komt te staan. Daarom zal, wie een beroep op het justitieel apparaat wenst te doen, gevraagd worden bij te dragen in verhouding tot zijn gerechtvaardigde belangen. Dit vertaalt zich in een rolrecht dat in verhouding wordt gebracht tot de waarde van de vordering en de kosten van de rechtspraak, waarmee we ons aligneren met de rolrechten in de ons omringende landen.

  Lees meer

 • Deurwaarders gaan in heel België gerechtelijke boetes innen (Bron: Belga)

  Voor 2013 en 2014 samen is een boetebedrag van 293.693.351 euro nog niet geïnd. Om die inning daarvan vlotter te laten verlopen heeft de fiscus tijdens een proefproject in Gent voor het eerst gerechtsdeurwaarders afgestuurd op wanbetalers die hun gerechtelijke boete maar niet vereffenen.

  Intussen zijn 12.704 dossiers effectief overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder, zo blijkt uit een antwoord van Van Overtveldt op een schriftelijke vraag van Sophie De Wit (N-VA). Sinds januari gaan de deurwaarders ook over tot gedwongen tenuitvoerlegging. Ondertussen hebben zij al 963.000 euro geïnd, ongeveer 11 procent van het totaal aan achterstallige Gentse boetes.

  Aangezien de methode vruchten afwerpt, krijgt ze vervolg in het hele land. "Het systeem zal geïmplementeerd worden in de loop van het derde kwartaal van 2015", zegt Van Overtveldt.

 • Aanpassing van de wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelszaken

  Mededeling FOD Financiën - Voor het eerste semester 2015 is de interestvoet 8,50% .

 • Aanpassing van de wettelijke intrestvoet

  Mededeling FOD Financiën - Voor het kalenderjaar 2015 bedraagt de wettelijke interestvoet in burgerlijke zaken en in handelszaken 2,50% .

 • Nieuwe bevoegdheden vrederechter en rechtbank van koophandel

  De wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies (B.S. 22 mei 2014) kent zowel aan de vrederechters als aan de rechtbanken van koophandel een aantal nieuwe bevoegdheden toe. Belangrijkste wijziging voor de rechtbanken van koophandel is dat ze voortaan bevoegd worden om geschillen tussen ondernemingen te regelen, wat verder wordt gedefinieerd als "tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen". Consequent daarmee zijn de vroegere termen "kooplieden", "daden van koophandel", "handelsvennootschap" overal geschrapt of vervangen. Daarnaast wordt door art. 9 de summiere rechtspleging om betaling te bevelen (art. 1338 Ger.W.) uitgebreid tot de vorderingen die behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Vrederechters worden voortaan eveneens bevoegd voor de invordering van geldsommen door leveranciers van nutsvoorzieningen aan natuurlijke personen die in gebreke blijven. De wet treedt in werking op 1 juli 2014. Zaken die voor de inwerkingtreding aanhangig zijn gemaakt bij een rechtscollege dat daarvoor bevoegd was krachtens de op dat ogenblik geldende bepalingen, worden verder door dat rechtscollege behandeld.

 • Lid van de groepering Gerechtsdeurwaarders West-Vlaanderen.

  De groepering Gerechtdeurwaarders West-Vlaanderen is tot stand gekomen om een passende en functionele oplossing te bieden voor de uitbreiding van het territoriaal werkgebied van de gerechtdeurwaarders in West-Vlaanderen vanaf 1 april 2014. Terwijl ieder kantoor zijn structuur en eigenheid behoudt, biedt de groepering de nodige voordelen in functie van het uitvoeren van de toevertrouwde gerechtelijke taken en opdrachten.

 • Hertekening Gerechtelijk landschap

  Met de hertekening van het gerechtelijk landschap is ons kantoor vanaf 1 april 2014 bevoegd voor het Gerechtelijk Arrondissement WEST-VLAANDEREN.

  Er werd geopteerd voor 12 nieuwe gerechtelijke arrondissementen, en dit gebaseerd op de territoriale omschrijvingen van de provincies, maar daarbij rekening houdend met de specificiteiten van Brussel en Eupen.

 • Aanpassing van de wettelijke intrestvoet

  Mededeling FOD Financiën - Voor het kalenderjaar 2014 bedraagt de wettelijke interestvoet in burgerlijke zaken en in handelszaken 2,75% .

 • BTW-plichtig

  In het nieuwe regeerakkoord werd gesteld dat notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 01/01/2012 BTW-plichtig worden.
 

Momenteel zijn er geen vactures.