GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Arrondissement West-Vlaanderen

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

GDW LEYS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij GDW LEYS of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GDW LEYS. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GDW LEYS.

Bij GDW LEYS hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy statement.

U dient er zich evenwel bewust van te zijn dat GDW LEYS niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van de GDW LEYS te aanvaarden.

GDW LEYS respecteren de privacy van alle gebruikers van haar website en zij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft.

   A. DEFINITIES
  • Verantwoordelijke van de verwerking: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  • Verwerking of verwerken: bewerking of geheel van bewerkingen toegepast op persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  • Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd;
  • Betrokkene: elke ge ïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of iedere natuurlijke persoon die op de website één of meerdere persoonsgegevens invoert;
  • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, maar niet de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
  • Website: de website waarop u uw persoonsgegevens hebt ingegeven;
  • Interactief gebruik: elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier;
  • Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd;
  • Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  • GDPR/AVG: De GDPR ofwel de "General Data Protection Regulation", vertaald de AVG "Algemene Verordening Gegevensbescherming" is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de GDPR goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening integraal van toepassing in alle landen van de EU.
   B Wie zijn wij

   GDW LEYS, te 8000 Brugge, Leopold II laan 130, met ondernemingsnummer 0743.525.784, zijn verantwoordelijk voor de verwerkeing van uw persoongegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR);

   C Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens

   Als gerechtsdeurwaarderskantoor hebben wij een wettelijke verplichting om taken en bevoegdheden uit te voeren conform artikel 519 Gerechtelijk Wetboek, zoals het versturen van aanmaningen, solvabiliteitsonderzoeken, betekenen van dagvaardingen en gerechtelijke beslissingen, edm ..

   D Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

   Conform atrikel 519 Gerechtelijk Wetboek, hebben uw persoonsgegevens nodig om onze taken op een juiste en correcte manier tot een goed einde te brengen. Tevens kan ons dit toelaten om, vooraleer over te gaan tot effectieve invordering, een betere inschatting te bekomen inzake de te volgen procedure.

   E Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

   De persoonsgegevens die wij verzamelen kaderen zich ook omtrent art. 519 Ger. W..

   Zo registreren wij de contactgegevens, financiile gegevens van klanten, schuldeisers en debiteurs.

   Als gerechtsdeurwaarderskantoor hebben wij toegang tot het rijksregister, het Centaal Bestand van Beslagberichten (CBB) - dit iss een databank van berichten van beslag, delegatie, overdracht, protest, en collectieve schulden regeling,-, het DIV (Register van de dienst Inschrijving van Voertuigen,, e RVA en het Registratiekantoor

   F Met wie delen we uw persoonsgegevens

  • Wij delen informatie met onze opdrachtgever, dewelke ons de opdracht heeft om op basis van artikel 519 Ger. W. over te gaan tot de taken hierin omschreven.
  • Wij delen informatie met de advocaat van voorgaande opdrachtgever, dewelke moet beschikken over de juiste stukken (dagvaarding, en alle documenten die nodig zijn om de zaak te plaeiten voor de rechtbank).
  • Wij delen informatie met andere gerechtsdeurwaarders dewelke bevoegd zijn om op te treden in hen gerechtelijk arrondissement.
  • Wij delen informatie met overheidsdiensten, zoals de griffie van de rechtbanken, belastingsdiensten voor de informatie van geplande verkopingen, politiediensten als de gerechtsdeurwaarder op beslagronde gaat, edm.
  • Wij delen informatie met andere verwerkers, zoals slotenmakers, vertaalkantoren, verhuisfirma's, edm. Met elk van die kantoren is er een verwerkersovereenkomst afgesloten om de privacy te garanderen.
   G Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

   Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig, doch in het kader van onze wettelijke verplichtingen, die dienen als bewijs bij geschillen, voor maximaak 10 jaar na het einde van de opdracht.

   H Beveilingsmaatregelen ?

   De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:

  • Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
  • Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
  • Logistieke en informatieke beveiliging
  • Gebruik van paswoorden
  • Firewalls
  • Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR

   I Wat zijn uw rechten

   De betrokkene heeft in principe het recht om kennis te krijgen van:

  • Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens (1);
  • De concrete doeleinden van deze verwerkingen (2);
  • De gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben (3);
  • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (4);
  • De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  • Op verzoek van de betrokkene zullen hem/haar de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke en transparante taal en vorm worden medegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die persoonsgegevens.

   Daarnaast heeft de betrokkene het recht om kosteloos verbeteringen aan te laten brengen aan persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

   Hierbij dient te worden opgemerkt dat in bepaalde gevallen de GDW LEYS zelf geen wijzigingen kan aanbrengen maar dit bijvoorbeeld dient te gebeuren door andere partijen of instanties. GDW LEYS hebben hiervoor interne procedures uitgewerkt zodat zij de verantwoordelijken instructie kunnen geven tot schrapping. Rechten van de betrokkene kunnen immers geschaad worden bij onvoldoende datakwaliteit. De rechten tot "beperking van de verwerking", "dataportabiliteit/overdraagbaarheid" of "bezwaar tegen verwerking" zijn in de context van de gegevens verzameld door de GDW LEYS waarschijnlijk weinig of niet toepasselijk. Toch werd ervoor gekozen dat de betrokkene deze rechten kan uitoefenen mits de nodige motivering bij zijn/haar verzoek. Om één of meerdere van zijn rechten vermeld in de Privacywet en/of de GDPR uit te oefenen, richt de betrokkene een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs (recto-/verso) aan de verantwoordelijke van de verwerking. Daarvoor heeft betrokkene volgende mogelijkheden:
  • via briefpost (GDW LEYS te 8000 Brugge, Leopold II-laan 130)
  • via mail aan privacy@gerechtsdeurwaarders-brugge.be
  • De inlichtingen worden aan de betrokkene kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld. Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost worden aangerekend. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd. Bij twijfel omtrent (echtheid van )de identiteit van de aanvrager, kan de GDW LEYS vragen dat de betrokken zich persoonlijk aanbiedt in haar kantoren ter verificatie.
   J Website

   Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GDW LEYS met zetel te 8000 Brugge, Leopold II-laan 130. U kan de verantwoordelijke, bereiken per e-mail (privacy@gerechtsdeurwaarders-brugge.be). In uitvoering van de Privacywet en de GDPR/AVG dient GDW LEYS als de verantwoordelijke voor de verwerking te worden beschouwd

   Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy Policy. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker/ betrokkene daadwerkelijk kennis heeft van deze Privacy Policy en de inhoud ervan aanvaardt. Dit geldt als zijn uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens die hij actief invoert op de website, al dan niet via een door hem ingevuld elektronisch formulier.

   Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet en de GDPR/AVG.

   Bij een interactief gebruik van de website worden de door de betrokkene ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Door interactief gebruik te maken van de website verleent de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem/haar ingevoerde persoonsgegevens.

   De verantwoordelijke van de verwerking verwerkt de via deze website ingegeven en ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Communicatie met de betrokkene
  • Beheer van het profiel van de betrokkene
  • Uitoefenen van de rechten van betrokkene
  • Informeren van betrokkene
  • Toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies)
   K Cookies

   Zowel bij het niet-interactief als het interactief gebruik van de website wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Deze cookie registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van betrokkene op deze website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria,...). Deze gegevens laten de website toe om gebruiker te herkennen bij latere bezoeken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

   L Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

   Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door GDW LEYS of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders te bereiken via e-mail: info-DPO@nkgb-cnhb.be

   U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

   Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via privacy@gerechtsdeurwaarders-brugge.be

   M Wijzigingen

   GDW LEYS kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website;

  Goedkeuringsnummer CNK/081204/00000/0030 afgeleverd door de deontologische Commissie op 4 december 2008