GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Arrondissement West-Vlaanderen

ONZE DIENSTEN

Wij staan voor kwalitatieve dienstverlening in teamverband, die zich uit in een deskundige juridische bijstand, zonder uw doelstellingen uit het oog te verliezen, waarbij soepelheid, snelheid en kwaliteit al altijd ons uithangbord zijn.


Diensten voor advocaten

Ambtelijke opdrachten

U kan bij ons terecht voor een snelle tussenkomst in de procedure, correcte informatie en advies. Al kunnen we u en uw cliënt ook van dienst zijn nog voor een gerechtelijke procedure wordt opgestart door onze kostenefficiënte werkwijze van minnelijke invordering.


Onze dienstverlening voor advocaten omvat alle ambtelijke opdrachten van de gerechtsdeurwaarder.
Wij voeren uw opdrachten in ons arrondissement West-Vlaanderen uit.

Buiten ons arrondissement brengen wij u in contact met een territoriaal bevoegde gerechtsdeurwaarder, dewelke ons op de hoogte houdt van de stand van zaken. Zo hebt u maar één aanspreekpunt.
Krachtens bi- en multilaterale verdragen kunnen wij betekenen in het buitenland.


Inleiding van rechtsgedingen - uitvoeren van de gerechtelijke uitspraken

 • Betekening van gerechtelijke en buiten-gerechtelijke akten. 
 • Dagvaarden van de schuldenaar voor de bevoegde rechtbank, waarvan de rechter uitspraak doet.
 • Invordering van onbetwiste facturen procedure voor B2B
 • De gerechtsdeurwaarder zorgt voor de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing, akte of uitvoerbare titel, zoals : 
  • het betekenen van de uitspraak met bevel tot betalen,
  • gevolgd eventueel met processen verbaal van bewarend en uitvoerend beslag op roerende en onroerende goederen,
  • openbare gedwongen verkopingen van in beslag genomen roerende goederen,
  • loonsbeslag,
  • uithuiszettingen ingevolge gerechtelijke beslissingen.
 • BTW - Onderwerping van de advocaten - Modaliteiten van facturatie

   De fiscale administratie heeft zijn beslissing nr. E.T.122.121 dd. 08/03/2012 bevestigd :
  • "De gerechtsdeurwaarder dient zijn factuur steeds uit te reiken aan de verzoekende partij (de cliënt), die voor de gerechtsdeurwaarder de medecontractant is inzake btw (zie punt 4.5.5. van de besiissing nr. E. T. 122.121 van 8 maart 2012 inzake de belastbaarheid van de handelingen van gerechtsdeurwaarders). Het is wel toegestaan dat de factuur wordt verzonden naar het adres van de advocaat. De advocaat kan in geen geval de btw in aftrek brengen. De advocaat kan het bedrag van de factuur in voorkomend geval doorrekenen aan de cliënt ais een voorgeschoten bedrag in de zin van artikel 28, 5° van het Btw Wetboek" (zie beslissing nr. E.T. 125.364).
  • Concreet : de advocaten mogen van de gerechtsdeurwaarders niet vereisen dat ze een factuur op hun naam uitreiken wanneer ze op verzoek van hun cliënten optreden. In zulke situaties moeten de gerechtsdeurwaarders een dergelijk verzoek weigeren.
  • Indien een gerechtsdeurwaarder dit principe niet naleeft, kan hij ernstige problemen ondervinden in geval van een BTW-controle (overigens net zoals de betrokken advocaten).

  Slecht betalende klanten ?

  Heeft uw onderneming te maken met slecht betalende klanten ?

  Wanbetalers kunnen een serieuze bedreiging voor uw bedrijf betekenen. Een nauwgezet debiteurenbeheer maakt vaak het verschil tussen winst en verlies. Hoe vermijdt u de tijdrovende opvolging van deze openstaande vorderingen zonder uw klantenfilosofie te laten varen? Hoe genereert u een maximaal financieel rendement zonder uw reputatie op het spel te zetten? Dankzij onze aanpak die gebaseerd is op transparantie en efficiëntie hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Een professioneel team zorgt voor maatgerichte rapportering zodat u te allen tijde de vooruitgang in uw dossiers kan volgen.

  Voor elke niet betaalde schuld kunt u beroep doen op ons kantoor. Wij, als gerechtsdeurwaarders, zullen dan proberen om de schuld te innen via een minnelijke regeling (lees meer). Hiervoor zal ons kantoor een aanmaning (een schriftelijke ingebrekestelling) sturen naar de schuldenaar waarin wij de schuldenaar uitnodigen om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. Zo kan getracht worden een proces te vermijden. Als de schuldenaar hier niet op ingaat, kan hij gedagvaard worden voor een rechter. Wij kunnen evenwel voor u niet optreden voor de rechtbank. In voorkomend geval raadpleegt u best een advocaat.

  Een nieuwe administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste facturen

  In plaats van een gerechtelijke procedure wordt de invordering van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling voortaan
  een administratieve procedure, zonder tussenkomst van de rechtbank voor 'B2B' (de potpourri - wet).

  De invordering gebeurt door de gerechtsdeurwaarder, in naam en voor rekening van de schuldeiser, op verzoek van de advocaat van de schuldeiser.
  De gerechtsdeurwaarder betekent voorafgaandelijk aan de schuldenaar een aanmaning om te betalen.
  De debiteur krijgt één maand de tijd om zijn schuld te vereffenen of een afbetaling voor te stellen. Daarbij worden hem ook de mogelijkheden aangewezen hoe op deze aanmaning dient te worden gereageerd door middel van een verplicht bij te voegen antwoordformulier.
  Acht dagen na het voorloop van de termijn van één maand stelt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op.
  Het proces-verbaal van niet-betwisting krijgt vanuit het Centraal Register een formulier van tenuitvoerlegging, authentiek getekend door een magistraat en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Dit formulier, samen met de uitvoerbaarverklaring, vormt de titel op basis waarvan de gerechtsdeurwaarder onmiddellijk tot gerechtelijke uitvoering kan overgegaan.

  Toelichting van de nieuwe procedure (IOS)

  Wacht niet tot het te laat is, vertrouw ons het beheer van uw onbetaalde, onbetwiste facturen toe.

   (Raadpleeg hier de brochure)

  Algemeen

  De potpourriwet heeft een nieuwe wijze van invorderen tot stand gebracht die reeds van kracht is.
  Deze laat toe om een titel te bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank, zonder dat men tegenpartij moet dagvaarden.

  De procedure is bijgevolg goedkoper dan de dagvaarding gezien diverse kosten (rolzetting, registratie, pleidooizegel) wegvallen.

  Toepassingsgebied

  Zowel schuldeiser als schuldenaar moeten een Belgische inschrijving hebben in de Kruispuntbank voor ondernemingen. Buitenlandse inschrijvingen zijn, tot nader order, nog niet van toepassing. Een KB zal deze eerst moeten erkennen. Publieke overheden zijn uitgesloten. Buitenlandse inschrijvingen zijn, tot nader order, nog niet van toepassing. Een KB zal deze eerst moeten erkennen. Publieke overheden zijn uitgesloten.

  Tevens zijn uitgesloten geldschulden van of ten aanzien van een faillissement, een gerechtelijke organisatie, een collectieve schuldenregeling en andere vormen van wettelijke samenloop

  De vordering moet gaan om een geldsom die zeker, vaststaand en opeisbaar is, ongeacht de hoogte van het bedrag.
  (vb. vervaldag moet verstreken zijn, de schuld is niet afhankelijk van zaken die nog moeten gebeuren, ..) De schuld moet onbetwist zijn.

  De schuld is ontstaan: contractueel, bij overeenkomst, bij schuldbekentenis, niet-contractuele verbintenissen uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen. De handelingen moeten kaderen binnen de activiteiten van de onderneming.

  De administratieve procedure

  Een voorafgaandelijke aanmaning per post is niet verplicht.

  De eerste rechter is de advocaat die verplicht moet tussenkomen. Hij zal nazien of er aan de toepassingsvoorwaarden (KB, opeisbaar en vaststaand, niet betwist, geen verjaring, ..) is voldaan. De advocaat geeft opdracht aan een gerechtsdeurwaarder om de procedure op te starten. Zijn erelonen zijn niet verhaalbaar op de schuldenaar en vrij af te spreken met de schuldeiser.

  De gerechtsdeurwaarder betekent aan de schuldenaar een aanmaning indien solvabel. De bewijsstukken (veelal een factuur) worden (niet verplicht in origineel) mee betekend samen met een formulier waarmee de debiteur kan reageren indien hij betwist of indien hij een afbetalingsplan wenst.

   In de betekening dienen verplicht te worden vermeld :
  • 1. De hoofdsom,
  • 2. Een beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan,
  • 3. Schadevergoeding en intresten conform de factuurvoorwaarden of de overeenkomst, het contract. Echter deze mogen gedurende de procedure samen nooit meer bedragen dan 10% van de hoofdsom.
   Bovendien mag er op grond van de wet van 02.08.2002 m.b.t. de betalingsachterstand, een bedrag van 40 euro worden aangerekend.

  De debiteur heeft 1 maand om te reageren en heeft volgende mogelijkheden.

  • 1. Hij betaalt: Het dossier wordt afgesloten. De schuldeiser zal niet meer via de gewone procedure kunnen dagvaarden voor dat deel van de intresten en het schadebeding dat hoger ligt dan de 10% van de hoofdsom
  • 2. Hij betwist: De schuldenaar vult het aangehechte formulier in en dient zijn betwisting te motiveren. Hij moet dit formulier gebruiken. Hij maakt dit formulier daarna over aan de gerechtsdeurwaarder die erin is vermeld. Per fax, mail, brief of per drager. Telefonisch is geen verzet mogelijk. De gerechtsdeurwaarder ziet enkel na of er een motivering is. De inhoud ervan dient hij niet te controleren.
   Vb. van niet gemotiveerde betwistingen (Een loutere nee zonder meer; Een tekening;Ik betaal niet; Onleesbare motivering; ..)

   Bij een gemotiveerde betwisting wordt de schuldeiser hiervan verwittigd en kan hij de gewone procedure (dagvaarding) opstarten.

  • 3. Hij vraagt een afbetalingsplan aan: Dit wordt overgemaakt aan de schuldeiser die het al dan niet kan toestaan. De gerechtsdeurwaarder kan hierin bemiddelen. Het formulier is hier niet strikt noodzakelijk. Dit kan telefonisch.
   Komt er geen akkoord dan is de gewone procedure terug van toepassing. Is er wel een akkoord volgt de gerechtsdeurwaarder dit op. Inningsrechten en kwijtingsrechten mogen worden aangerekend.

  Indien er geen verzet, geen betaling, geen akkoord is na een periode van 1 maand en acht dagen maakt de gerechtsdeurwaarder een pv van niet-betwisting op. Dit wordt verwerkt in een systeem (CROS) bij de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders. Na verificatie door een rechter ontvangt de gerechtsdeurwaarder zijn pv terug voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging.

  De gerechtsdeurwaarder heeft bijgevolg een titel (uitvoerbaar bij voorraad) en kan nu verder invorderen via de gebruikelijke procedure (betekening-bevel, beslag, ..)

  De schuldenaar kan ten allen tijde in de procedure via een verzoekschrift de zaak terug aanhangig maken voor de rechtbank.

  Heeft U nog vragen omtrent deze procedure laat niet na ons te contacteren
  vl@gerechtsdeurwaarders-brugge.be.
  Wij bezorgen U kosteloos een antwoord.

  Specifieke vragen

  Wat kunnen we doen om een schuld te innen?

  Om de kosten van de procedure te minimaliseren, zullen we eerst proberen, om het geld terug te krijgen door middel van bemiddeling.

  Bij invordering van onbetwiste schulden bij 'B2B' kunnen wij omiddellijk een administratieve procedure opstarten om een uitvoerbaarverklaring te bekomen zonder tussenkomst van de rechtbank.

  Door een aanmaningsbrief te sturen naar de schuldenaar, waarin wij hem uitnodigen de schuld te betalen binnen een bepaalde periode. Indien de schuldenaar betaalt is dit kosten besparend voor schuldeiser als voor de schuldenaar. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser ons vragen om de schuldenaar te dagvaarden. In geval van veroordeling, zal de schuldenaar zich vrijwillig naar de uitspraak moeten schikken, anders volgen gedwongen uitvoeringsmaatregelen.(Bron CNHB)

  Welke documenten moet ik u bezorgen om mijn schulden minnelijk te kunnen innen ?

  Welke documenten moet ik u bezorgen om mijn schulden minnelijk te kunnen innen ?

  • een kopie van uw factuur of facturen,
  • een kopie van uw algemene verkoopvoorwaarden,
  • een eventuele kopie van uw (aangetekende) ingebrekestelling.

  Heeft u klant financiële problemen?

  Dan is de kans groot dat uw klant reeds een dossier heeft op ons kantoor.

  Wij kennen de solvabiliteit nagaan door onze bestanden na te kijken en u meer details te geven betreffende de solvabiliteit van uw klant.

  Tevens kunnen wij door raadpleging van het 'Centraal Bestand van Berichten' een zo volledig mogelijk overzicht krijgen van lopende dossiers bij ons kantoor als bij andere gerechtsdeurwaarderskantoren.

  Ambtelijke taken

  Uitvoeren van vonnissen

  Indien u beschikt over een gerechtelijke uitspraak in uw voordeel, kunt u deze aan ons overmaken om deze te betekenen aan uw tegenpartij en desgevallend de gerechtelijke uitvoeringsprocedure te starten.

  Vaststellen van materiële feiten

  U kunt aan ons kantoor vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken. Hierbij beschrijft de gerechtsdeurwaarder van ons kantoor een bestaande en soms maar tijdelijke situatie. Hij kan dus alleen vaststellen wat hij zintuiglijk kan waarnemen. Hij komt niet tussen als deskundige en kan dus geen advies of oordeel geven. Hij moet streven naar complete objectiviteit en mag zich nooit lenen tot eender welke vorm van onderzoek. De beschrijving die de gerechtsdeurwaarder maakt, kan gelden als bewijs in een bestaande of toekomstige procedure, als bewijs voor de verzekering of als bewijs voor later omdat dringende uit te voeren maatregelen ervoor zullen zorgen dat de bestaande situatie nadien niet meer waarneembaar zal zijn.

  Hoger Bod

  GDW LEYS brengt een hoger bod bij openbare verkopingen van onroerende goederen officieel ter kennis aan de notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen. Bij een openbare verkoop van een onroerend goed, kunt u binnen een periode van 15 dagen na de voorlopige toewijzing op de eerste zitdag, een hoger bod uitbrengen. Wij zorgen dan voor de betekening aan de notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen. De verhoging van de prijs moet 10% bedragen, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 6.200 EUR. De bieder moet het bedrag van het hoger bod voorschieten aan ons kantoor, evenals de kosten van het hoger bod (ongeveer 350 euro). Na het hoger bod wordt een bijkomende koopdag vastgesteld waarop iedereen kan bieden. Indien degene die het hoger bod deed uiteindelijk niet de koper wordt, worden hem de voorgeschoten bedragen terugbetaald.

  Dit recht dat reeds sedert jaar en dag gekend is bij kandidaat-kopers op openbare verkopingen en deel uitmaakt van de cultuur dienaangaande wordt impliciet afgeschaft door de nieuwe artikelen 1193 en 1587 van het Gerechtelijk Wetboek die bepalen dat de toewijzing in 1 enkele zitting geschiedt.
  Vanaf 1 mei 2018 zal er dan ook bij gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm slechts met 1, al dan niet gedematerialiseerde, zitting worden gewerkt. Er werd tevens voorzien dat een vervroegde inwerkingtreding mogelijk is via Koninklijk Besluit.

  Huurgeschillen

  Consulteer GDW LEYS als u last hebt met een huurder die zijn huur weigert te betalen.

  Hij kan de achterstallige huurgelden proberen minnelijk te innen vooraleer u overgaat tot dagvaarden voor de bevoegde rechtbank.

  Wanneer de onbetaalde verhuurder vreest dat de huurder het gehuurde goed zal verlaten zonder betalen, kan hij zich wenden tot de gerechtsdeurwaarder, die - zonder toestemming van de rechter - pandbeslag kan leggen op de inboedel, waarna de huurder de goederen niet meer mag verkopen of wegdoen.

  Een uithuiszetting kan worden ingeleid bij verzoekschrift of bij dagvaarding. U kan zelf een verzoekschrift op de griffie van het Vredegerecht neerleggen. Dit verzoekschrift moet wel een aantal vermeldingen bevatten om geldig te zijn.

  Invorderen van achterstallige onderhoudsgelden

  We kunnen de aan u verschuldigde alimentatiebijdragen - vastgelegd in een echtscheidingsvonnis of in een akte -gerechtelijk invorderen van uw ex-partner. Wanneer u een gedetailleerd overzicht van de verschuldigde sommen bezorgt, berekenen we meteen de indexering. U kan ons hiervoor contacteren, ook zonder tussenkomst van een advocaat.

  INVORDERING VAN FISCALE EN NIET-FISCALE SCHULDEN EN GAS-BOETES  Dankzij onze kostenbesparende werkwijze helpen we de klant zo snel mogelijk zijn financiële situatie te herstellen, en beperken we het aantal onbetaalde kosten tot het strikte minimum. Hoe minder kosten we ten laste van de klant moeten maken, hoe kleiner het risico dat er onbetaalde kosten aan de opdrachtgever moeten worden aangerekend.

  Invordering van fiscale schulden

  Voor fiscale schuldvorderingen kunnen de diverse administraties een fiscaal dwangbevel uitvaardigen, bv. directe belasting, vennootschapsbelasting, onroerende voorheffing, verkeersbelasting, BTW, ..

  De gerechtsdeurwaarder vervult dan zijn maatschappelijke rol als invorderaar van fiscale schulden. De gerechtsdeurwaarder bewijst dat hij snel, doelgericht en transparant zijn inningsrol op zich neemt.

  Invordering van niet-fiscale schulden

  Tevens is bij wet voorzien dat gemeenten, OCMW's en de provincies een dwangbevel kunnen uitvaardigen voor de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, de zogenaamde retributies. Voorbeelden hiervan zijn de inning van parkeergelden, GAS-boetes, vergoeding voor het gebruik van bepaalde faciliteiten zoals bv.bibliotheek, kinderopvang, ziekenvervoer, brandweerinterventie, edm.

  Het dwangbevel staat aan de besturen een eenvoudig en goedkoop instrument ter beschikking voor de invordering van niet-fiscale schulden.

  Klanten die te laat betalen zijn geen uitzondering. Toch reageren ondernemingen vaak nog veel te laks op achterstallige betalingen. Rappels versturen en bellen, maar dat heeft op een bepaald moment geen effect meer.
  Dan neemt u best contact met ons kantoor op.

  Wij staan u tijdens de procedure bij met alle juridische raadgevingen omtrent haalbaarheid, minnelijke incasso, dagvaarding, beslaglegging, ..

  OPVOLGING VAN UW KLANTEN

  Volg de zaken snel op. Een klant betaalt altijd eerst wie het eerst om zijn geld vraagt. Stuur nooit meer dan twee schriftelijke aanmaning, anders verstrengt uw boodschap niet genoeg bij iedere stap.

  Wij kunnen u de opvolging van uw wanbetalers garanderen.

  Onpartijdigheid

  Schrijf zelf geen lange brieven naar de schuldenaar vol verwijten en klachten hoe erg het wel is niet betaald te worden.

  Geef uw schuldvorderingen tijdig uit aan het gerechtsdeurwaarderskantoor, die de situatie nuchter, afstandelijk en zakelijk bekijkt.

  Geef tijdig uw vordering uit handen.

  Hoe ouder een schuldvordering, hoe moeilijker ze geïnd kan worden. Het heeft geen zin zelf gedurende jaren om de drie of zes maanden een rappel te sturen. Zo wekt u bij de schuldenaar de indruk de zaak op de lange haan te schuiven en niet erg begaan te zijn met een vlotte betaling.

  Wijzig uw algemene factuurvoorwaarden.

  Het is raadzaam dat er in uw algemene factuurvoorwaarden een formulering wordt vermeld waarbij gezegd wordt dat de invorderingskosten bij niet-betaling van de factuur en eventuele schadevergoeding/strafbeding verschuldigd zijn, zodat de financiële implicatie van deze wetswijziging tot een minimum beperkt blijft.

  Een strafbeding is een bepaling waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot de betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden bij de niet-uitvoering van de overeenkomsten. (art. 1226 B.W.)
  Bijvoorbeeld :

  Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag aan 'de leverancier', zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft 'de leverancier' tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, dit ter dekking van de administratieve kosten van 'de leverancier'.
  Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, worden doorgerekend aan de klant.

  Afbetalingsplan aanvaarden

  Het is raadzaam een afbetalingsplan te aanvaarden. Invorderen is dikwijls dansen op een slappe koord. Laat u nooit leiden door wraakgevoelens om de debiteur een lesje te leren. Bekijk de situatie pragmatisch en overleg steeds met de gerechtsdeurwaarder. Indien de schuldenaar er een spelletje van maakt, heeft de gerechtsdeurwaarder dit vlug door en zal gepast handelen.

  Identiteit

  Verhoog de kans op invordering, noteer de juiste identiteit van uw schuldenaar

  Veel bedrijven springen slordig om met de gegevens over hun contractanten. Ga altijd na of u te maken heeft met een natuurlijk persoon, een rechtspersoon (b.v. een B.VB.A., NV, V.Z.W) of een feitelijke vereniging. Vraag minstens een B.T.W-nummer, KBO-nummer of geboortedatum. Indien dit laatste commercieel gevoelig ligt, zeg dan bijvoorbeeld dat de geboortedatum dient als klantnummer, om vergissingen van klanten met dezelfde naam te vermijden.

  Noteer op de bestelbon of factuur nooit 'Firma x'. Een 'firma' stelt juridisch niets voor en ze kan niet in rechte aangesproken worden. Vraag altijd of die zogenaamde firma een eenmanszaak is af een vennootschap. Noteer de volledige naam én de rechtsvorm. Vraag altijd het KBO­nummer. Noteer de naam van degene die de bestelling plaatst en van degene die tekent voor ontvangst van de goederen.

  Een kale kip kan men niet plukken.

  Al werd er een arsenaal Wetten gecreëerd om een debiteur tot betaling te dwingen, toch betekent dit niet dat u automatisch uw geld krijgt. Sinds het begin van de jaren negentig is het aantal wetten ter bescherming van debiteuren sterk toegenomen: de wet op het consumentenkrediet, sterke uitbreiding van de onbeslagbare roerende goederen en inkomsten, invoering van de minnelijke onderhandse verkoop, hervorming van het gerechtelijk akkoord en de faillissementswetgeving, invoering van een collectieve schuldenregeling voor natuurlijke personen en hervorming van de uitdrijvingsprocedure.

  Ook wanneer u meent dat u te maken heeft met een solvabele klant, kan u toch nog van een kale reis terugkomen: de prachtige villa is gehuurd, op het machinepark rust eigendomsvoorbehoud, de luxewagen is geleast, de handelszaak is in pand gegeven aan de bank en de mooie meubelen blijken naderhand eigendom te zijn van derden. Debiteuren verhuizen vaak en kunnen een tijdje onvindbaar blijven. Dit bemoeilijkt de gedwongen uitvoering. Soms maakt een schuldenaar zich met opzet onvermogend of vervreemdt hij de beslagen goederen. Daartegen zijn er wel strafsancties voorzien en ook burgerlijke maatregelen. Indien u het risico van onbetaalde facturen niet wil lopen, kunt u beter ‘neen' zeggen in twijfelachtige situtaties. Deze zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen en schijn kan bedriegen. Vooral met nieuwe klanten of eenmalige bestellingen voor aanzienlijke bedragen is het opletten geblazen. Overweeg het invoeren in uw bedrijf van leveringskredietlimieten.

  Het incassokantoor

  Steeds meer treden andere instanties op daar waar schuldinvordering moet gebeuren. Meer in het bijzonder zijn het vooral de incassobureaus die de laatste tijd van zich laten horen. Sedert 1 juli 2003 moeten de incassobureaus die optreden lastens schuldenaars met de hoedanigheid van consument, bepaalde burgerlijke en administratieve verplichtingen vervullen zoals bepaald in de wet van 20 december 2002 (B.S. van 29 januari 2003).

  Wanneer hun pogingen tot minnelijke invordering evenwel zonder resultaat blijven, hebben zij ook niet de bevoegdheid om een procedure in te leiden. Die bevoegdheid heeft de gerechtsdeurwaarder wel.

  Aangezien de gerechtsdeurwaarder een officiële tarifering gebruikt, zijn er in deze dan ook geen verrassingen.

  Raadpleeg uw dossiers online

   
  Klik hier voor uw klantenlogin

  Uw klanten vragen onmiddellijke informatie betreffende het verloop van hun dossier. Wij bieden u daarom als klant, via onze beveiligde webtoepassing een platform waarbij u alle dossiergegevens online kan opvragen vanaf uw eigen computer.


  Zo bekomt u als klant een real-time overzicht van de evoluties in uw dossiers en kan u via deze weg berichten, instructies en bemerkingen uitwisselen, zodat u een perfecte dossiergebonden communicatie bekomt. U kan tevens een dossier stop te zetten, betalingen inboeken vanuit de webapplicatie.

  U heeft altijd en overal zicht op: up-to-date afrekeningen (verweerder, verzoeker, een gedetailleerd kostenoverzicht, detail van de intresten), een financieel overzicht, de telefooncontacten en instructies in het dossier, en inzicht in alle documenten (akten, briefwisseling, edm.) in het digitaal dossier.


  Mocht u hiervoor geïnteresseerd zijn, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

  Zittingen

  Onze gegevens

  Vynck & Leys

  Adres

  Leopold II-Laan 130, 8000 Brugge, België

  Telefoon

  +32 50 33 15 91

  FAX

  +32 50 34 36 55

  BTW-nummer

  GDW LEYS BE0743.525.784

  Openingsuren

  Ma-Vr: 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00
  Za: Gesloten
  Zo: Gesloten

  Derdenrekening

  BNP Paribas-Fortis
  IBAN : BE92 2800 2291 0023
  BIC : GEBA BE BB

  Ereloonrekening

  BNP Paribas-Fortis
  IBAN BE22 0015 4419 6247
  BIC GEBA BE BB