GDWLEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Arrondissement West-Vlaanderen

U HEEFT EEN BRIEF OF AKTE ONTVANGEN VAN ONS KANTOOR

U heeft een brief of akte ontvangen van ons kantoor

Hier bespreken we al uw procedurevragen. U leest wat u kan doen in verschillende situaties en wat de risico's zijn als u niets doet. U leest hoe u kan betalen, of hoe u ons kan laten weten dat u de vordering betwist, of nog hoe u een afbetalingsplan kan vragen.


Het belangrijkste is dat u reageert.

Indien u vragen, opmerkingen, of betwistingen heeft, of u wenst meer informatie of u wilt een afbetalingsplan bekomen, moet u dit zo vlug mogelijk met ons kantoor communiceren.

Wacht niet totdat de gerechtsdeurwaarder stappen onderneemt. Vermijdt onnodige kosten en laat ons weten welke stappen u zal ondernemen om uw situatie op te lossen.

Contacteer ons

U HEEFT EEN BRIEF OF AKTE ONTVANGEN?

U hebt een aanmaning ontvangen

Als u een aanmaning ontvangt, dient u eerst en vooral na te kijken of de gevorderde sommen effectief verschuldigd zijn en of u de facturen niet heeft geprotesteerd.

Meent u dat de facturen niet verschuldigd zijn, heeft u deze normaliter al aangetekend betwist bij de schuldeiser. U stuurt best schriftelijk of per email uw opmerkingen samen met een kopie van de aangetekende brief naar de gerechtsdeurwaarder. Deze neemt dan contact op met zijn opdrachtgever, uw schuldeiser.

U doet er goed aan om steeds via het gerechtsdeurwaarderskantoor te communiceren naar de schuldeiser, zodat het kantoor perfect op de hoogte is van de actuele stand van zaken.

Is de vordering wel verschuldigd, betaalt u die best onmiddellijk op de rekening van de gerechtsdeurwaarder. Indien u dit financieel niet aankan, neemt u best zo spoedig mogelijk contact om met de Gerechtsdeurwaarder om een redelijk afbetalingsplan af te spreken.

De aanmaningen laten aanslepen zonder te reageren zorgt enkel voor extra kosten!

U hebt een AANMANING TOT BETALEN - INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN
(art 1394/21 Ger. W.) ontvangen

Wat betekent dit?

Deze procedure laat de gerechtsdeurwaarder toe om na verloop van 1 maand en 8 dagen een titel tegen u uit te laten vaardigen om betaling te bekomen.

Hoe kan u dit voorkomen?

U gaat over tot volledige betaling binnen de termijn van 1 maand.

De mogelijkheid bestaat om binnen de maand vanaf heden betalingsfaciliteiten aan te vragen of de redenen te kennen te geven waarom de schuldvordering niettemin wordt betwist dit enkel bij middel van het antwoordformulier dat gehecht is aan huidige aanmaning. Dit dient tegen ontvangstbewijs aan de gerechtsdeurwaarder te worden teruggestuurd per aangetekende zending, fax of email, hetzij op het kantoor te worden overhandigd.

Reageert u niet

Dan kunnen we na verloop van 8 dagen na het verstrijken van deze termijn dan maken wij een proces-verbaal op van niet-betwisting op, waarna wij een uitvoerbaarverklaring bekomen en wij onmiddellijk kunnen overgaan tot uitvoering.

U hebt een dagvaarding ontvangen

Bij een dagvaarding roept een eiser u op om een geschil voor de rechtbank op te lossen. De akte bevat een uiteenzetting van het geschil (of een lijst van de niet-betaalde facturen) en de vermelding van het adres van de rechtbank en het tijdstip waarop de zaak wordt behandeld.

Een schuldeiser gaat normaalgezien pas over tot dagvaarding nadat hij u meermaals in gebreke heeft gesteld i.v.m. de vordering.

Op het moment dat u gedagvaard wordt, is de schuldeiser meestal niet meer bereid om een afbetalingsplan toe te staan. U kunt de behandeling van de zaak voor de rechtbank dan enkel voorkomen door de volledige vordering met de kosten te voldoen. Neem in ieder geval contact op met de gerechtsdeurwaarder om tot een oplossing te komen.

U heeft de keuze om persoonlijk voor de rechtbank te verschijnen, dan wel u te laten bijstaan door een advocaat. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook beroep doen op een pro-deo advocaat, die u gratis zal verdedigen.

U hebt een betekening of dwangbevel ontvangen

Bij de Betekening wordt u ter kennis gesteld van het feit dat u bent veroordeeld door een rechtbank.

Vanaf de betekening begint de termijn van 1 maand (in burgerlijke zaken) te lopen waarbinnen u verzet of hoger beroep kunt aantekenen indien u niet akkoord bent met het vonnis. Uw zaak wordt dan opnieuw voor de rechtbank gebracht. Hiervoor raadpleegt u best een advocaat of een Justitiehuis. In sommige gevallen (vb. kleine vorderingen) is een hoger beroep niet mogelijk!

Als u een Betekening-Bevel of een Bevel tot Betalen ontvangt, is het vonnis uitvoerbaar. Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder de procedure kan starten om het vonnis uit te voeren, ook zonder uw medewerking. Na het Bevel kan er beslag worden gelegd op uw loon of op uw eigendommen.

U neemt zo spoedig mogelijk contact op met de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder om tot een oplossing te komen voor uw dossier en om zo verdere uitvoering en kosten te vermijden.

Er werd beslag gelegd op uw inboedel

Bij beslag op roerende goederen kan uw schuldeiser beslag laten leggen op uw meubels, uw auto, uw TV, enz. Wij komen hiervoor bij u aan de deur en maken een inventaris van de voor beslag vatbare goederen. Indien er niemand aanwezig is of de toegang wordt geweigerd, kunnen we ons in het bijzijn van een politiefunctionaris de toegang tot uw woning verschaffen en daarbij indien nodig de sloten laten openen.

Na het beslag kunnen uw goederen worden opgeladen en verkocht!

Om deze verdere stappen en de bijhorende kosten te vermijden, neemt u best onmiddellijk contact op met de Gerechtsdeurwaarder. U zult weliswaar een substantieel gedeelte van de openstaande schuld moeten aflossen vooraleer de procedure wordt opgeschort!

U heeft een aanplakking gekregen?

Neem onmiddellijk contact !

De aanplakking gaat tussen de 10 en 4 dagen voor de geplande verkoopdatum gebeuren. Als u de oplading of eventuele verkoop van de in beslag genomen goederen nog wil vermijden moet u snel actie ondernemen. Neem altijd steeds contact met ons kantoor. Zo weet u wat er juist van u verlangd wordt. Doe niet zomaar een betaling. Vaak zal deze immers onvoldoende zijn, of ons te laat bereiken. Het is nog niet te laat. Samen met u zoeken we naar een ultieme oplossing.

Er werd beslag gelegd op uw loon

Het loonbeslag is de meest courante vorm van een "beslag onder derden". Het loonbeslag houdt in dat uw loon geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden door uw werkgever en doorgestort naar de Gerechtsdeurwaarder, die het dan aanwendt om uw schulden aan te zuiveren.

De gerechtsdeurwaarder is verplicht om alle schuldeisers aan te schrijven die voordien een roerend/onroerend of derdenbeslag legden lastens u. Aan al deze schuldeisers wordt een aangifte gevraagd. De bij uw werkgever in beslaggenomen gelden, worden verdeeld onder al deze schuldeisers.

VRAGEN & ANTWOORDEN

U zit vast met een reeks vragen. Vragen over uw schuldeiser, over de procedure, de kosten, de risico's, maar misschien ook over ons kantoor en over onze manier van werken. Op al deze vragen kan u hier een antwoord vinden.

Vragen

Vragen over uw schuldeiser, over de procedure, de kosten, en dergelijke meer , maar misschien ook over ons kantoor en over onze manier van werken.

OP AL DEZE VRAGEN KAN U HIERONDER EEN ANTWOORD VINDEN.

U weigert te betalen.

Het belangrijkste is dat u ons contacteert en uitlegt waarom u niet wilt betalen.

Wij kunnen naar uw grieven luisteren en u eventueel uitlegggen waarom u toch ongelijk zou kunnen hebben.

Indien u toch gelijk zou hebben, doe wij onmiddellijk het nodige voor de nodige aanpassingen.

Vergeet niet dat er aan het recht ook vaak bindende termijnen verbonden zijn, die u ertoe verplichten om binnen een bepaalde periode verzet of beroep aan te tekenen.

U wilt wel betalen maar u hebt financiële problemen.

U kan ons om een aanvaardbaar afbetalingsplan vragen.Meer info

U heeft de schuld reeds betaald.

Als u uw schuld reeds eerder hebt betaald, moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Stuur ons het bewijs van betaling.

U bent toegelaten tot de colletieve schuldregeling.

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Hierbij is het nog steeds het doel dat u uw schulden afbetaalt, maar dit in de mate van het mogelijke zodat u tijdens het afbetalen nog steeds een menswaardig bestaan kan leiden. Nadien bent u vrij van uw schulden.

Let op, deze procedure is erg ingrijpend. Niet enkel voor u maar ook voor uw gezinssituatie.

Om daartoe te worden toegelaten moet u een verzoekschrift neerleggen bij de arbeidsrechtbank. Als u toegelaten wordt, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen.

Echter, alle schuldvorderingen van na de datum van beschikking van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling vallen buiten deze regeling. Deze kunnen wel minnelijk en gerechtelijk worden ingevorderd.

Vanaf dan zal u uw inkomen niet zelf meer ontvangen. U ontvangt wel leefgeld voor eten, huur, vaste kosten, .. Met de rest van het inkomen, zal de schuldbemiddelaar in de mate van het mogelijke de schulden terugbetalen aan uw schuldeisers.

Betalen met een bestendige opdracht.

Verkreeg u een afbetalingsplan van ons kantoor en u wilt er zeker van zijn dat uw betalingen steeds op tijd gebeuren, betaal dan door middel van een bestendige opdracht.

Bij een bestendige opdracht geeft u uw bank de opdracht om elke maand, op een datum die u vooraf vastlegt, een vast bedrag over te schrijven van uw rekening naar een andere rekening.
Zo kan u het afgesproken bedrag van uw afbetalingsplan bijvoorbeeld op elke 5de dag van de maand automatisch overgeschreven worden op onze bankrekening. U hoeft zich geen zorgen meer te maken, het afgesproken bedrag van het afbetalingsplan wordt elke maand op tijd betaald.
Zodoende hoeven wij geen extra kosten te maken om u te herinneren aan uw afbetalingsplan en spaart u kosten uit, doordat u zeker bent dat uw betalingen steeds op tijd gebeuren.
U kunt de bestendige opdracht ten alle tijde onderbreken als de overschrijving niet meer uitgevoerd moet worden.

Wat moet u doen wanneer u een schriftelijke aanmaning ontvangt?

Het is essentieel dat je reageert. Verschillende scenario’s zijn mogelijk:

U bent werkelijk de schuldenaar van dit geld bedrag en u hebt de financiële capaciteit om te betalen: betaal zo snel mogelijk uw schuld op onze rekening om de kosten zoveel mogelijk te beperken tot uw last.

U bent inderdaad deze som schuldig, maar u beschikt niet over voldoende financiële middelen om te betalen: neem zo spoedig mogelijk contact met ons op met het verzoek te mogen aflossen in termijnen. Heeft u structurele problemen met uw financiële toestand, neem dan contact op met het OCMW van uw woonplaats, die u verder kan helpen. Zij kunnen u helpen bij het beheren van uw budget en u begeleiden bij het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling.

U betwist de schuld vermeld in de aanmaning, en bent niet bereid om te betalen: meld dit onmiddellijk met voorlegging van bewijsstukken (bewijs van betaling, brief waarin u uitlegt dat er een fout zat in de bestelling of facturering, een klacht neergelegd bij de lokale politie voor misbruik van identiteit, enz.). Anders loopt u het risico om voor de rechtbank te worden gedaagd.

Als particulier (geen handelaar) ben ik gewoon niet in staat om wat dan ook te betalen. Wat kan ik doen?

U kunt een collectieve schuldenregeling aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Als je toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen, deze zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden.

Welke kosten brengt de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder mee?

De vergoedingen die de gerechtsdeurwaarder mag vragen, zij wettelijk vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 voor de prestaties in burgerlijke en handelszaken. Het betreft enerzijds de rechten die de gerechtsdeurwaarder mag aanrekenen, zijnde gegradueerde rechten, vaste rechten, evenredige rechten en vacaties, maar daarbij worden ook uitschotten, kostenvergoedingen en verplaatsingskosten vastgelegd. Als u een deurwaarder vraagt om in te grijpen zal hij u meestal een provisie vragen. Hij zal steeds proberen de gemaakte kosten voor zijn tussenkomst te recupereren bij de schuldenaar tegen wie wordt ingevorderd. Alvorens een deurwaarder te machtigen, kunt u altijd contact met hem opnemen opdat hij u het bedrag van zijn honoraria bij benadering meedeelt.

Klik hier om de tarieven te raadplegen.

Moet ik BTW betalen als ik een beroep doe op een deurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is sinds 1 januari 2012 onderworpen aan het regime van de BTW. Alle prestaties die hij verricht, zijn dan ook sinds die datum met 21% in kostprijs gestegen.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over het optreden van de gerechtsdeurwaarder?

U kan dan steeds een klacht bij ons indienen per email, zijnde klachten@gerechtsdeurwaarders-brugge.be.

Wij zullen uw klacht onderzoeken en u een antwoord formuleren.

Staat uw vraag er niet tussen, dan kan u ook de link van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders raadplegen FAQ

Aarsel niet om ons te contacteren en stel uw vraag aan ons kantoor.

Financiële problemen ?

Vraag een afbetalingsplan

U bent geconfronteerd met tijdelijke financiële moeilijkheden ?

Neem dan contact op met ons kantoor om de mogelijkheid te bespreken om een redelijk afbetalingsplan te bekomen. U spaart kosten uit door niet te wachten tot de gerechtsdeurwaarder langskomt en door u strikt te houden aan een afgesproken afbetalingsplan.

Hoe betalen ?

Opgelet : U heeft pas betaald wanneer wij de betaling op onze rekening ontvangen hebben. Voer dus uw betalingsopdracht uit twee à drie dagen vooraleer het geld op onze rekening moet staan.

Kunt u om bepaalde redenen één maand niet betalen, verwittig ons dan op voorhand. Dit is de enige manier om kosten te vermijden.

Heeft u een afbetalingsplan en wil u er zeker van zijn dat uw betalingen steeds op tijd gebeuren, betaal dan door middel van een bestendige opdracht. Geef u bank hiervoor opdracht.


Als particulier bent u niet in staat om wat dan ook te betalen.
Wat kunt u doen?

Dan kunt u best een schuldhulpverlener in uw buurt opzoeken. Zij kunnen u bijstaan met het beheer van uw budget of u helpen een collectieve schuldenregeling te bekomen. U kunt een collectieve schuldenregeling aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Als je toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen, deze zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden.

Het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling creëerde de site www.eerstehulpbijschulden.be met specifieke informatie betreffende informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser.

Betalen op ons kantoor

 • U kan het openstaand saldo van uw dossier raadplegen en betalen via deze link
  Via een toegangscode die vermeld staat op het exploot of in de brief die u heeft ontvangen, kan u hier uw dossier raadplegen en er een voorstel tot betaling formulieren
  Of scan de QR-code op de akte of brief met uw smartphone om onmiddellijk uw saldo te betalen of een afbetalingsplan aan te vragen.

 • U kan met cash geld betalen op ons kantoor te B-8000 Brugge, Leopold II-laan 130
  Het maximum dat u op ons kantoor kan betalen; bedraagt 3.000,00 euro cash.
  Breng steeds uw papieren mee die u van ons hebt ontvangen ofwel ons dossiernummer.

 • Betalingen kunnen ook verricht worden via uw bankkaart.

 • Via overschrijving (Wil steeds uw dossiernummer als mededeling vermelden aub)
 • Betalen met een overschrijving

  Derden rekening

  BNP Paribas-Fortis
  IBAN : BE92 2800 2291 0023
  BIC : GEBA BE BB

  Derden rekening

  ING
  IBAN : BE22 0015 4419 6247
  BIC : BBRU BE BB

  Derden rekening Proximus-dossiers

  BNP Paribas-Fortis
  IBAN : BE 50 00150458 8218
  BIC : GEBA BE BB

  Onze gegevens

  Vynck & Leys

  Adres

  Leopold II-Laan 130, 8000 Brugge, België

  Telefoon

  +32 50 33 15 91

  FAX

  +32 50 34 36 55

  BTW-nummer

  GDW LEYS BE0743.525.784

  Openingsuren

  Ma-Vr: 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00
  Za: Gesloten
  Zo: Gesloten